Privātuma politika

Lietotāju datu drošība
SIA “Lekon” ir interneta veikala eveikals.citro.lv/rezekne īpašnieks. SIA “Lekon” ir veikusi visus nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
Eveikals.citro.lv/rezekne apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “Lekon” var saņemt informāciju, kas satur
personas datus:
1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs, adrese un e-pasta adrese);
1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu
vietnes izmantošanu.
Pircēju personas datus SIA “Lekon” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās
prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
Apstrādājot un glabājot pircēju personas datus, SIA “Lekon” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas
nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas
nelikumīgas apstrādes.
Veicot pasūtījumu eveikals.citro.lv/rezekne, pircējs piekrīt un atļauj SIA “Lekon” reģistrēt, ievadīt, glabāt,
sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus personas datus.
Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus pircējs turpmāk sniegs pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir
nepieciešams, un šādiem mērķiem:
4.1 datu apstrāde pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu
līgumu (darījumu);
4.2 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi
noslēgtajiem līgumiem (saziņai).
SIA “Lekon” nodrošina pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl,
ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību
akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot pārdevēja partneriem, kas nodrošina
eveikals.citro.lv/rezekne iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā
personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos,
ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā
sakarā pircējs informē SIA “Lekon”, izmantojot e-pasta adresi: pasutijums@sialekon.lv
Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
7.1 kādas ziņas par pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti
to atļauj);
7.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
7.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt
savu datu dzēšanu.
Sīkdatnes (cookies)
Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim.
Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un izvērtētu vajadzības uzlabot mājaslapas saturu un tā
izvietojumu, par eveikals.citro.lv/rezekne apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta
informācija, kas ietverta mājaslapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks,
aplūkotās veikala sadaļas un preces).
eveikals.citro.lv/rezekne tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un internetveikala plašākas
izmantošanas iespējas.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (pircēju). Sīkdatnes
eveikals.citro.lv/rezekne tiek izmantotas šādiem mērķiem:
1) internetveikala pielāgošanai lietotāju (pircēju) vēlmēm;
2) internetveikala iepirkšanās un preču piedāvājuma optimizēšanai;
3) reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;

4) statistikas veidošanai par apmeklētāju skaitu.
Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas
izmantošanas iespējas. Eveikals.citro.lv/rezekne ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas
iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes. Atsevišķos gadījumos eveikals.citro.lv/rezekne pārlūkošanas laikā var parādīties
dažu funkciju ierobežojumi.